HORGÁSZREND

A horgászrend hatálya a horgászegyesület kezelésében lévő Dunakeszi Kavicsbányató területére terjed ki.
A horgászterület, külső rendvédelmi szerv közreműködésével védett egyesületi tulajdon.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:

A HORGÁSZAT MÓDJA

A tavon horgászni csak állami horgászjegy, a tóra érvényes területi engedély, vagy napijegy birtokában lehet. Turista állami horgászjegyet az egyesület nem fogad el. A horgászat megkezdése előtt a horgászigazolványt a halőrházban le kell adni.

14 éven aluli gyermek csak szülő ill. felnőtt kísérő felügyelete mellett horgászhat.

A HORGÁSZAT IDŐPONTJA:

A nappali horgászat, a halőrházon kifüggesztett tájékoztató szerint, évszakonként változó ideig tart.
Éjszakai horgászat a halőrháznál kiírtak szerint munkaszüneti napok és ünnepnapok előtti éjszakákon május 1 és szeptember 30 közötti időben engedélyezett.
Hétköznapok éjszakáin – előzetes jelentkezés alapján – csak társadalmi halőrök, és egyesületi tisztségviselők horgászhatnak a részükre táblával megjelölt helyen, éves fogási keretük terhére. A hétköznap éjszaka horgászók száma a szolgálatban lévő főállású halőrön kívül max. 2 fő lehet.

A HORGÁSZAT HELYE:

Horgászni csak a tó két hosszanti oldalán (továbbiakban: keleti-nyugati oldal) lehet. A bójasorral védett terület, és a tó északi oldala a horgászok részére tiltott terület, így e helyekről semmilyen horgászati tevékenység nem végezhető. Éjszaka horgászni csak a tó keleti (vasút felőli) oldalán lehet. Telítettség esetén éjszakai horgászatra a nyugati oldal is igénybe vehető a partoldali betonúttal megegyező szakaszon.

A táblával jelölt helyen csak a mozgáskorlátozottak, szolgálatban lévő halőrök és egyesületi tisztségviselők horgászhatnak.

A nagy stégen kizárólag úszós készséggel szabad horgászni.

A HORGÁSZAT FELTÉTELEI:

A tavon felnőtt horgász két bottal, botonként legfeljebb két horoggal, ifjúsági-és kedvezményezett horgász egy bottal, botonként legfeljebb két horoggal, gyermek-horgász egy úszós készséggel horgászhat. Az 1 m2-es csalihalmerítő háló, nem számít horgászkészségnek. A tavon foglalt hely
nem létesíthető, a horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik, legkorábban a nyitási idő előtt egy órával. Ezt megelőzően csak a halőrháznál lehet tartózkodni. A szabály megszegése fegyelmi vétséget képez. Minden horgásznak rendelkeznie kell saját haltartó, illetve halmerítő szákkal. Ezek hiánya a horgászatból történő kizárást vonhatja maga után. Ragadozó halakra mesterséges csalival és pergető módszerrel horgászni kizárólag október 1. és december 31. közötti időben szabad.

Éjszakai horgászatnál sátor állítása csak az éjszakai órákra engedélyezett. Az esőbeállók elrekesztése tilos! Egy horgász csak egy sátrat állíthat.

MÉRETKORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMI IDŐK:

A tavon pontyra, amurra és szürkeharcsára fajlagos fogási tilalom nincs. A többi halfaj tilalmi ideje az Országos Horgászrendben szabályozottakkal azonos.

Állománykímélés céljából a compót, a feketesügeret, a koi pontyot, valamint a – busa és a szürkeharcsa kivételével – a 4 kg-nál nagyobb egyedsúlyú bármely fajtájú halat elvinni egész évben tilos!

A legkisebb kifogható méretek az Országos horgászrendben foglaltakkal megegyezők.

ELVIHETŐ HALMENNYISÉG:

Tagok és éves területi engedéllyel rendelkező horgászok:

Felnőtt horgász:

Napi: Heti: Évi:
Ponty: 2 db 4 db 20 db (max. 40 kg)
Amur: 2 db 4 db 10 db (max. 20 kg)
Csuka: 1 db 2 db 8 db (max. 10 kg)
Süllő: 1 db 2 db 8 db (max. 10 kg)
Egyéb hal: 3 kg 6 kg max. 30 kg
Harcsa:(50 cm alatt) 1 db 5 db korlátozás nélkül
Harcsa:(50 cm felett) 1 db 5 db

Harcsa és balin (ragadozó őn) az egyik ragadozóhal terhére fogható.
A fenti darabszám és súlyhatárok mellett, naponta egy ragadozóhal fogható.
Az első méretes rablóhalat meg kell tartani, és aznapra a ragadozó halra történő horgászatot be kell fejezni.
Ifjúsági és kedvezményezett horgász:

Napi: Heti: Évi:
Ponty: 1 db 2 db 10 db (max. 20 kg)
Amur: 1 db 2 db 5 db (max. 10 kg)
Ragadozóhal: 1 db 2 db 4 db (max. 5 kg)
Egyéb hal: 1,5 kg 3 kg max. 15 kg
Harcsa:(50 cm alatt) 1 db 2 db  20 db
Harcsa:(50 cm felett) 1 db 3 db

Ifjúsági és kedvezményezett horgász:A fenti darabszám és súlyhatárok mellett, naponta egy ragadozóhal fogható. Az első méretes rablóhalat meg kell tartani, és aznapra a ragadozó halra történő horgászatot be kell fejezni.

Gyermek horgászok: (a tóra érvényes területi engedély birtokában)

Nemeshal: heti: 1 db / évi: 5 db  (max. 10 kg)

Keszegfélék: heti:  2 kg /  évi:  5 kg

Busa: heti:  1 db

A tóra érvényes területi engedély hiányában (díjmentes állami gyermek horgászjegy birtokában) a gyermekhorgász (6 éves korig), 1 db orsó nélküli horgászkészséggel horgászhat.

Napijegyes horgászok:

Felnőtt horgász: Ifjúsági és kedvezményezett horgász:
Nemeshal: Napi 3 db ebből: napi 2 db ebből:
Békéshal: 2 db 1 db
Ragadozóhal: 1 db 1 db
Egyéb hal: 3 kg 2 kg
Busa: Korlátozás nélkül Korlátozás nélkül

Az első méretes rablóhalat meg kell tartani, és aznapra a ragadozó halra történő horgászatot be kell fejezni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Gépkocsival parkolni a vasút felőli töltésen, a nyugati oldali betonúton, a két tó közötti keresztgát nagytó felőli oldalán, valamint a tó északi végén kialakított parkolóban lehet. A halőrház környékén csak mozgáskorlátozott horgászok, egyesületi tisztségviselők és szolgálatban lévő halőrök parkolhatnak.

KUTYÁT A HORGÁSZHELYRE KIVINNI SZIGORÚAN TILOS !

Tilos a fák, a parti nádas, illetve más növényzet bármilyen irtása, csonkítása. A horgászatot csak tiszta horgászhelyen szabad megkezdeni, és azt a horgászat befejezésekor tisztán kell elhagyni. A horgászat ideje alatt sporthorgászhoz méltó magatartást kell tanúsítani. Az észlelt szabálytalanságot a halőrnek jelenteni kell. Aki a szabálytalanságot neki felróható okból nem jelenti, maga is szabálytalanságot követ el, így fegyelmi eljárás alá vonható.

Etetőhajót kizárólag az éjszakai horgászatok ideje alatti bojlis horgászat során szabad használni. Az éjszakai horgászatnál, etetőhajót a mindenkori péntek 18.oo órától, szombat 24.oo óráig, az etetőanyag behordására lehet használni. A horgászkészség behordása nem engedélyezett. Ennek oka a tó adottságaiból eredő, kétoldali horgászatból ered. Ezzel kívánjuk megvédeni a bojlis módszerrel horgászókat attól, hogy a szemközti oldalról az etetésre történő “rádobálás” forduljon elő.

A kifogott méretes halat amennyiben a horgász nem kívánja megtartani, haladéktalanul vissza kell engedni. A megtartani kívánt nemeshalat saját szákban kell tárolni, és az újbóli bedobás előtt a Fogási Naplóba be kell írni. Napijegyes horgászoknak ezen felül a fogást a napijegy hátoldalára is rá kell vezetni. A hal kiemeléséhez merítőszák használata kötelező! Ennek elmulasztása a horgászatból történő kizárást eredményezheti. A hal visszaengedését kíméletesen kell végrehajtani. Halat cserélgetni, illetőleg a horgászat befejezése, és a halőrnél történő regisztráltatás előtt elajándékozni tilos. Sérült hal zsákmányolása esetén, a halat a halőrnek be kell mutatni, és a halőr engedélyével valamint a hal beírásával el lehet vinni, méretkorlátozás figyelembe vétele nélkül. A sérült hal a megengedett darabszámot nem haladhatja meg.

A halőrháznál történő ki-és bejelentkezést, valamint éjszakai horgászat esetén az adott napszakra történő átjelentkezést csak személyesen lehet megtenni. A fogott zsákmányt és a fogási naplót a halőrnek be kell mutatni. Az egyesület tagjainak a házi fogási naplót a halőrrel alá kell íratni.

A horgászati idő végét dudaszó jelzi. A készséget a vízből haladéktalanul ki kell venni, és a legrövidebb időn belül a halőrháznál ki kell jelentkezni.

Éjszakai horgászatnál a horgászhely kivilágítása kötelező.

ELLENÖRZÉSI SZABÁLYOK:

A tavon az ellenőrzést állami vizsgával rendelkező hivatásos halászati őrök, és egyesületi ellenőrök (továbbiakban: halőrök) végzik.

Az a 2013. évi CII. sz. törvény alapján a halőrök a Dunakeszi Kavicsbányatavon tagsági viszonytól függetlenül (tag, vezetőségi tag, napijegyes, vendég stb.) valamennyi horgászt jogosultak ellenőrizni. A halőrök szükség esetén külső rendvédelmi szerv közreműködését is igénybe vehetik. A hatályos jogszabályok értelmében a tavon a rendőrség, a mezőőrség, a közterület-felügyelet, valamint az FM által létrehozott Országos Halőri Csoport is jogosult ellenőrizni.

Az ellenőrzés során a halőr jogosult:

  1. a horgászmódszert, a készséget, a horgászat feltételeinek meglétét és a zsákmányt ellenőrizni,
  2. a fogási naplóba bejegyzést tenni,
  3. a horgászat befejezésére döntést hozni,
  4. engedély nélküli horgászat esetén a horgászkészséget ideiglenesen elkobozni,
  5. a szabálytalan horgász területi engedélyét ideiglenesen bevonni, és a vétkest a tó elhagyására felszólítani.

Az ellenőrzés módja ellen az ellenőrzés alá vont horgásznak joga van panaszt tenni, melyet írásban az Egyesület vezetőségének kell címezni, a panasz tárgyát képező intézkedés tényszerű leírásával, az intézkedés pontos idejének, és a halőr személyének megjelölésével. Az ellenőrzés ténye nem panaszolható. A panasz kivizsgálásáig a halőr intézkedése nem felülbírálható.

A horgászrend és a horgászetika védelme közös érdek, melyben számítunk minden sporthorgász közreműködésére.

A helyi horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a halászatról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. sz. törvény, a törvényhez kapcsolódó rendeletek, az Országos Horgászrend és a Horgászat Etikai Szabályai az irányadóak.

A HORGÁSZREND a kihirdetés napján lép életbe.

Kihirdetve: 2016. február 15.-én.

Beszédes István sk. – titkár