Fegyelmi Szabályzat

A horgászattal kapcsolatos jogszabályok és egyéb rendelkezések érvényre juttatása, a fegyelmi vétséget elkövetők felelősségre vonásának egységes rendje érdekében az Egyesület közgyűlése az alábbi szabályzatot fogadja el:

1.§. A fegyelmi eljárás célja

A fegyelmi eljárás célja, a horgászatra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, elsősorban a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény, az országos horgászrend, az egyesületi alapszabály rendelkezései, illetve a társadalmi együttélés írott-íratlan szabályainak megtartásának biztosítása, illetve a cselekménnyel arányban álló elmarasztalással az elkövető és mások visszatartása hasonló magatartástól.

2.§. A fegyelmi eljárás hatálya

A Szabályzat a Dunakeszi bányató (095/8.hrsz.) területén horgászattal kapcsolatban elkövetett fegyelemsértések, illetve az Egyesület tagjainak más horgászvízen elkövetett fegyelemsértéseinek elbírálása esetén alkalmazható.

3.§. Fegyelmi vétségek

Fegyelmi vétségnek minősül az 1.§.-ban meghatározott jogszabályok, rendelkezések megszegése, valamint az olyan közösség ellenes magatartás, mely a kultúrált horgászatot zavarja, azt lehetetlenné teszi.

Fegyelmi vétséget követ el az a horgászegyesületi tag:

a.) aki ellen halászattal, horgászattal összefüggésben szándékos bűncselekmény miatt jogerős bírósági határozatot hoztak.
b.) akit halászattal, horgászattal kapcsolatos szabálysértés elkövetésében jogerősen vétkesnek találtak.
c.) aki halászattal, horgászattal, környezetvédelemmel kapcsolatos, jogszabályok, horgászrend, egyesületi alapszabály, a választott szervek határozatai, a társadalmi együttélés írott szabályai ellen vét.
d.) Aki, mint választott testület tagja, vagy megbízott tisztségviselő, kötelességét neki felróható okból nem teljesíti, illetőleg elhanyagolja.
e.) Aki a fegyelmi szervek idézésére a fegyelmi tárgyaláson, mint tanú, kellő indok nélkül nem jelenik meg, vagy ott rosszhiszeműen valótlant állít.

4.§. Fegyelmi büntetések

a.) figyelmeztetés
b.) írásbeli megrovás
c.) valamennyi horgászvízre vonatkozóan horgászattól való eltiltás
– legfeljebb 2 év –
d.) a Dunakeszi bányató területéről való kitiltás meghatározott ideig, – indokolt esetben véglegesen –
e.) tagsági jogok meghatározott ideig tartó felfüggesztése – legfeljebb 2 év –
f.) horgászattól meghatározott időre történő eltiltás – legfeljebb 5 év –
g.) egyesületből történő kizárás

5. §. A büntetések alkalmazhatósága:

– A fegyelmi büntetések az (a,) és (d,) pontok kivételével csak az Egyesület tagjaival szemben alkalmazhatók.
– Más horgászegyesület tagjaival szemben csak az (a,) és a (d,) pont rendelkezései alkalmazhatók.
– Az (a,) pont alkalmazása esetén további intézkedés nem szükséges.
– A (d.) pont alkalmazása esetén a fegyelmi határozat egy példányát és a vétkes magatartás tényszerű leírását a fegyelemsértő horgász egyesületének meg kell küldeni.
– Tagsági viszonyban nem álló horgásszal szemben a (c.) és (g.) pont kivételével valamennyi büntetés alkalmazható.
– A (g.) pont alkalmazása esetén a Fegyelmi Bizottság a tagsági viszonyból eredő vagyonjogi kérdésekben nem dönthet.
– Indokolt esetben a büntetéseket együtt is ki lehet szabni.

6.§. Eljárási szabályok:

1.) A fegyelmi eljárás lefolytatását a H.E. Elnöke rendeli el.
A tárgyalás nyilvános, de indokolt esetben zárt tárgyalás is elrendelhető.

2.) Az eljárást belső ügyrendje alapján a Fegyelmi Bizottság folytatja le. A Fegyelmi Bizottság elsőfokú határozat meghozatalára jogosult.

3.) A fegyelmi eljárást az elrendelést követően haladéktalanul, de legfeljebb a 15. napon belül meg kell kezdeni. A Fegyelmi Bizottság az eljárás megkezdésétől számított 30 napon belül köteles az első fokú határozatot meghozni.

4.) Az első fokú határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a H.E. Elnökéhez címezve halasztó hatályú fellebbezést lehet benyújtani.

5.) A fellebbezést a H.E. Vezetősége bírálja el, és meghozza a másodfokú határozatot.
A fellebbezés elbírálásában a Fegyelmi Bizottság nem vehet részt.

6.) Az egyesület fegyelmi szervének törvénysértő határozatát bármely tag, – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – bíróság előtt keresettel megtámadhatja, annak azonban halasztó hatálya nincs.
A bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

7.) Az egyesület tisztségviselői által elkövetett fegyelemsértések elbírálásában első fokon az Egyesület Vezetősége, másodfokon a Közgyűlés jár el. Jogorvoslatra a 6.) pont alapján van lehetőség.

8.) Az eljárás lefolytatásáról az általános eljárási szabályok szerint írásos dokumentációt kell készíteni.

9.) A Fegyelmi Bizottság döntéseit írásban hozza, és azt írásban közli az eljárás alá vonttal és az eljárás kezdeményezőjével.

10.) Az első fokú határozat jogerőssé válik, ha a megszabott határidő elteltével ellene fellebbezés nem érkezett, sem az eljárás alá vont személy, sem az eljárást elrendelő szerv irányából, illetve az eljárás alá vont személy a fellebbezési jogáról lemondott.

7.§. Újrafelvétel

A fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónap alatt a fegyelmivel sújtott személy az ügy újrafelvételét kérheti. Ha olyan új bizonyítékot jelöl meg, amely az alapeljárásban terhére megállapított tényállás megdöntésére és ennek eredményeként kedvezőbb határozat hozatalára alkalmas. Az újrafelvétel elrendelése vagy elutasítása az alapeljárást lefolytató egyesület elnökségének, vezetőségének, választmányának, illetve az ügyben legfelsőbb szinten eljárt fegyelmi szervnek a hatáskörébe tartozik. Az újrafelvételt elrendelő, illetve elutasító határozat ellen fellebbezésnek heyle nincs. Egyébként erre az eljárásra is a fegyelmi eljárás általnos rendelkezései az irányadók.

8.§. Fegyelmi büntetés további végrehajtásának mellőzése

A fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év elteltével az eljárás alá vont személy a kiszabott fegyelmi büntetés további végrehajtásának mellőzését az egyesület elnökségének, vezetőségének, választmányának, illetve az ügyben legfelsőbb szinten eljárt fegyelmi szervtől abban az esetben kérheti, ha a határozat a 4. §. c,) e,) f,) pontjában foglalt 1 évnél hosszabb időre szóló büntetést tartalmaz, és fegyelmi büntetésnek legalább felét már letöltötte. A büntetés további végrehajtásának mellőzésére csak akkor kerülhet sor, ha az elkövető a büntetés időtartama alatt tanúsított magatartásával erre érdemesnek bizonyult.

9. § Eljárás ifjúsági taggal szemben

Ifjúsági taggal szemben elsődleges cél a nevelés, ezért a fegyelmi eljárás elrendelése előtt – súlyos elbírálás alá eső esetek kivételével a fegyelmi eljárás elrendelésére jogosult szerv saját hatáskörében a fegyelmi eljárás elrendelésének mellőzésével alkalmazhatja a 4.§ a,) és b.) pontja szerinti fegyelmi büntetést.
Amennyiben fegyelmi eljárás elrendelésére kerül sor, az ifjúsági tag megidézésével egyidejűleg a szülőt ( gyámot ) is fel kell kérni a megjelenésre, hogy a fiatal általános magatartására vonatkozó véleményt adjon.

Kelt.: Dunakeszi, 2002. április 4.

Dunamenti S.H.E. Vezetősége